PARTNER VAN SWIM TO FIGHT CANCER EINDHOVEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1. | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. XPRNCS.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Blanchimont B.V., gevestigd aan Loirelaan 2, 5691RD te Son en Breugel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70507082.
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, die middels de website, door tussenkomst van XPRNCS.com, een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten met een organisator, dan wel zich uitsluitend op de website registreert.
 3. Organisator: iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders dan XPRNCS.com, die voor eigen rekening en risico arrangementen openbaart op de website en daarvoor toegangsbewijzen via de website aanbiedt en verkoopt.
 4. Overeenkomst: iedere middels de website tussen de koper en een organisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij XPRNCS.com bemiddelend optreedt en op basis waarvan de koper een of meerdere toegangsbewijzen verkrijgt met betrekking tot het betreffende arrangement.
 5. Toegangsbewijs: ieder in het kader van de overeenkomst door de betreffende organisator aan de koper te leveren toegangsbewijs dat op vertoon toegang geeft tot het arrangement.
 6. Arrangement: iedere gelegenheid die door een organisator middels de website wordt geopenbaard en waarvoor toegangsbewijzen door de koper kunnen worden aangeschaft.
 7. Website: XPRNCS.com.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. | Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door de koper, op elk middels de website aan de koper gericht aanbod van toegangsbewijzen, alsook op iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn XPRNCS.com en de koper verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | Over XPRNCS.com, registratie, aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Middels de website kan de koper arrangementen bekijken en daarvoor toegangsbewijzen aanschaffen. Voor gebruik van alle aan de koper geboden functionaliteiten van de website, dient de koper zich op de website te registreren. De koper dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De aan de koper verstrekte inloggegevens dienen door de koper strikt geheim te worden gehouden. Alle handelingen die op het account van de koper worden verricht, worden de geregistreerde koper toegerekend.
 2. Organisatoren zijn, met uitsluiting van XPRNCS.com, verantwoordelijk voor de samenstelling van hun aanbod van arrangementen en toegangsbewijzen. XPRNCS.com stelt organisatoren slechts webruimte ter beschikking. XPRNCS.com is nimmer aansprakelijk voor schade voor de koper ontstaan als gevolg van door organisatoren, op welke wijze dan ook, aan de koper kenbaar gemaakte onjuiste of onvolledige gegevens, evenmin als voor fouten en tekortkomingen van organisatoren in verband met de tussen de koper en een organisator tot stand gekomen overeenkomst.
 3. Elk aanbod van toegangsbewijzen op de website is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid daarvan.
 4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door XPRNCS.com per e-mail is bevestigd en de koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder mede begrepen betaling van de door de koper verschuldigde prijs met betrekking tot het betreffende arrangement.

Artikel 4. | Gebruiksvoorwaarden website

 1. Het is de koper niet toegestaan meerdere accounts op de website aan te maken.
 2. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan: het opzettelijk middels de website invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de software en technische systemen van XPRNCS.com en het ten aanzien van de website opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 3. Het is de koper verboden pogingen te ondernemen om in verband met de website gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door XPRNCS.com gebruikte software.
 4. XPRNCS.com behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, het account van de koper te deactiveren, in geval de koper in strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden en in het bijzonder het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

Artikel 5. | Betalingen en levering van toegangsbewijzen

 1. Betaling van toegangsbewijzen dient te geschieden op een van de door XPRNCS.com aangewezen betaalmethoden. De koper is bij het sluiten van de overeenkomst gehouden tot volledige vooruitbetaling.
 2. Levering van toegangsbewijzen geschiedt door de organisatoren zelf. De koper ontvangt na totstandkoming van de overeenkomst van XPRNCS.com per e-mail informatie omtrent het moment en de wijze waarop de toegangsbewijzen worden geleverd.
 3. De informatie als bedoeld in het vorige lid omvat tevens de contactgegevens van de betreffende organisator. Indien de koper de toegangsbewijzen niet heeft ontvangen een week vóór het arrangement, dient de koper de organisator te benaderen.
 4. Organisatoren zijn niet eerder gehouden bestelde toegangsbewijzen te leveren aan de koper dan nadat de koper het uit hoofde van de overeenkomst door hem aan XPRNCS.com verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.
 5. Informatie omtrent de levering van toegangsbewijzen, alsook eventuele e-tickets, worden geadresseerd aan het door de koper opgegeven e-mailadres. XPRNCS.com is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de koper een onjuist e-mailadres heeft opgegeven, ten gevolge waarvan de bedoelde informatie en eventuele e-tickets niet aan de koper beschikbaar kunnen worden gesteld.

Artikel 6. | Annulering van de overeenkomst door XPRNCS.COM

 1. Het is XPRNCS.com van het evenement op grond van gewichtige redenen toegestaan om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Als gewichtige redenen worden aangemerkt omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de betreffende organisator kan worden gevergd, zoals in geval van:
  – Annulering van de wedstrijd waarop het arrangement betrekking heeft;
  – Door de organisator, politie, burgemeester, Openbaar Ministerie of enig ander overheidsorgaan getroffen veiligheidsmaatregelen waardoor van de organisator redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat toegang tot het arrangement door of vanwege de koper wordt verkregen.
 2. De koper maakt in geval van annulering op grond van het vorige lid aanspraak op terugbetaling van de prijs voor het betreffende toegangsbewijs, tenzij de annulering aan de koper kan worden toegerekend, bijvoorbeeld omdat een stadionverbod op hem rust. XPRNCS.com draagt zorg voor terugbetaling binnen acht dagen nadat XPRNCS.com in kennis is gesteld van de annulering en van de voor de terugbetaling noodzakelijke gegevens.

Artikel 7. | Huisregels en dresscode

  De koper staat ervoor in dat de bezoekers van het evenement waarvoor toegangsbewijzen zijn aangeschaft, zich conformeren aan de huisregels en eventuele dresscode zoals voorgeschreven door de organisator. De organisator informeert de koper over de huisregels en eventuele dresscode bij ontvangst van de toegangsbewijzen door de koper.

Artikel 8. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ten aanzien van het aanbod van toegangsbewijzen en arrangementen van organisatoren, treedt XPRNCS.com uitsluitend bemiddelend op. XPRNCS.com faciliteert uitsluitend de totstandbrenging van de overeenkomst tussen de koper en de organisator en de afwikkeling van de betaling van de koper. Voor het overige is XPRNCS.com niet betrokken bij de overeenkomst. In geval van klachten of tekortkomingen van organisatoren dient de koper dan ook rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende organisator. De koper wordt evenwel verzocht zo spoedig mogelijk na constatering daarvan XPRNCS.com per e-mail in kennis te stellen van eventuele klachten over en tekortkomingen van organisatoren voor zover die klachten c.q. tekortkomingen redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de goede naam van XPRNCS.com. XPRNCS.com kan dientengevolge adequaat optreden jegens organisatoren in geval de klacht van de koper gegrond is, doch zonder dat XPRNCS.com jegens de koper aansprakelijk is voor fouten of tekortkomingen van organisatoren, van welke aard dan ook.
 2. Organisatoren zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de inhoud van het aanbod van hun toegangsbewijzen, alsook de organisatie en toegangsverlening tot het betreffende arrangement. XPRNCS.com is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop organisatoren uitvoering geven aan de overeenkomst. De koper vrijwaart XPRNCS.com van al zijn aanspraken op organisatoren ter zake.
 3. De prijs die de koper voor toegangsbewijzen betaalt, wordt na aftrek van bepaalde aan XPRNCS.com toekomende en door de organisatoren verschuldigde bemiddelingskosten, aan de betreffende organisator uitgekeerd. Voor eventuele aanspraken van de koper op terugbetaling, bijvoorbeeld omdat een arrangement geen doorgang vindt of omdat de organisator tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dient de koper zich dan ook tot de betreffende organisator te wenden.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van XPRNCS.com, is XPRNCS.com nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door de koper geleden in verband met het gebruik van de website. In het bijzonder draagt XPRNCS.com geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de volgende leden van dit artikel en het overige dat omtrent aansprakelijkheid in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald.
 5. XPRNCS.com draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de middels de website gepubliceerde content met betrekking tot het aanbod van arrangementen.
 6. XPRNCS.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het account van de koper op de website.
 7. XPRNCS.com spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kan XPRNCS.com niet garanderen dat de website onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van XPRNCS.com ter zake is uitgesloten.
 8. XPRNCS.com is te allen tijde bevoegd de website (tijdelijk) buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van XPRNCS.com of derden. Elke aansprakelijkheid van XPRNCS.com ter zake is uitgesloten.
 9. De koper vrijwaart XPRNCS.com van eventuele aanspraken van derden, waaronder organisatoren mede begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is. Indien XPRNCS.com uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden XPRNCS.com zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is XPRNCS.com, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van XPRNCS.com en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

Artikel 9. | Intellectuele eigendom

  Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan XPRNCS.com dan wel zijn licentiegevers. Het is de koper verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de website.

Artikel 10. | Klachten over XPRNCS.com

 1. Voor klachten over het gebruik van de website of over XPRNCS.com als zodanig, kan de koper aan de hand van de op de website geopenbaarde contactgegevens van XPRNCS.com, contact opnemen met XPRNCS.com. Met nadruk worden zij er hierbij nogmaals op gewezen dat voor klachten over het evenement of organisatoren, rechtstreeks met de organisator contact dient te worden opgenomen.
 2. Klachten over het gebruik van de website of over XPRNCS.com als zodanig, worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan inhoudelijk behandeld. Indien niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk kan worden geantwoord, ontvangt de koper binnen die termijn een bevestiging van ontvangst, vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de koper alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen.

Artikel 11. | Privacy

  Alle door de koper aan XPRNCS.com verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de geldende privacywetgeving. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de koper en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal XPRNCS.com persoonsgegevens van de koper uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de behandeling van de registratie van de koper op de website.

Artikel 12. | Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en XPRNCS.com voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen de koper en XPRNCS.com een gerechtelijk geschil mocht ontstaan, zullen zij niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van XPRNCS.com wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen de koper en XPRNCS.com kennis te nemen.